Ομάδες – στόχοι

Φορείς ανάπτυξης και υλοποίησης έργων
Φορείς λήψης αποφάσεων στις τοπικές αρχές και τα δημόσια ινστιτούτα των διασυνοριακών περιοχών

Στόχοι

Στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην χρήση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κτιριακό τομέα, σε υφιστάμενα δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας που συνδέονται με την κινητικότητα των προσώπων, των κεφαλαίων και των εμπορευμάτων.