Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες CBIP

Έργα υποδομής συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ανανεώσιμων λύσεων ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. Ο στόχος για ένα μερίδιο 20% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση μέχρι το 2020 θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς και την ενθάρρυνση για διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στην παροχή θέρμανσης και τις μεταφορές. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση για Διασυνοριακά Έργα Υποδομής (Cross Border Infrastructural Project (CBIP)) επικεντρώνεται κυρίως σε μια ολοκληρωμένη πράσινη οικονομική ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, παρέχοντας παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών στην παραγωγή και τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας που καλύπτουν τις μεγάλης κλίμακας ενεργειακές ανάγκες, όπως αυτές των δημόσιων εγκαταστάσεων σαν τα νοσοκομεία, διοικητικών κτιρίων κ.ο.κ. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει επεμβάσεις σε υποδομές οι οποίες συνεισφέρουν στις γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες διέλευσης των συνόρων με μεγάλο αντίκτυπο στην περιοχή της συνεργασίας.

Ομάδες – στόχοι του CBIP

Οι τρέχουσες ομάδες – στόχοι της πρότασης είναι:
– Φορείς ανάπτυξης και υλοποίησης έργων
– Φορείς λήψης αποφάσεων στις τοπικές αρχές και τα δημόσια ινστιτούτα των διασυνοριακών περιοχών
– Φορείς λήψης αποφάσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων και επενδυτών των διασυνοριακών περιοχών

Στόχοι του CBIP

Το προτεινόμενο έργο, για την διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Αλβανίας στοχεύει:
– Στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην χρήση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κτιριακό τομέα, σε υφιστάμενα δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια
– Σε παρεμβάσεις σε Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών (ICT) για διευκόλυνση και επιτάχυνση των συνοριακών ελέγχων
– Στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των μεταφορών (προ-μελέτη σκοπιμότητας για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο μεταξύ Ιωαννίνων και Αλβανίας).
– Στη βελτίωση του οδικού δικτύου στην Κορυτσά (περιφερειακός δρόμος που οδηγεί στα σύνορα με την Ελλάδα) εγκαθιστώντας ενεργειακά αποδοτικούς λαμπτήρες και επιδιορθώνοντας τις ζημιές στο κύριο τουριστικό μονοπάτι της πόλης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

– Βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας που συνδέονται με την κινητικότητα των προσώπων, των κεφαλαίων και των εμπορευμάτων. Η πρόταση περιλαμβάνει επεμβάσεις που έχουν άμεση επίδραση στη βελτίωση και επιτάχυνση των διοικητικών συναλλαγών, τον έλεγχο και την αποθήκευση των εμπορευμάτων.
– Βελτίωση των εθνικών τεχνικών και απόκτηση τεχνογνωσίας στην κατασκευή σιδηροδρομικών δικτύων (Ιωάννινα – Αλβανία), διαχείριση, λειτουργία και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στις συμμετέχουσες χώρες
– Ολοκλήρωση του συστήματος φωτισμού του Περιφερειακού δρόμου της Κορυτσάς και σημαντικά έργα στο τουριστικό μονοπάτι Fan Noli (Fan Noli Promenade).
– Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: Βραχυπρόθεσμα , κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης των κτιρίων, νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από τα έργα ανακατασκευής που θα ανατεθούν σε τοπικούς εργολάβους. Μακροπρόθεσμα η ενεργοποίηση της τελωνειακής υπηρεσίας και η επιτάχυνση των διαδικασιών θα βελτιώσει την διασυνοριακή προσβασιμότητα σε ετήσια βάση και αυτό αναμφίβολα θα λειτουργήσει σαν πηγή νέων θέσεων εργασίας.
– Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών: Τα αποτελέσματα του έργου, αφού προωθηθούν και διαδοθούν σωστά και αποτελεσματικά, αναμένεται να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων και των ποσοτήτων από αγαθά και κεφάλαια που διακινούνται.
– Καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων και αυξημένη αποδοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης από τους πολίτες.

Τέλος μία από τις κύριες προθέσεις του έργου είναι η ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης πάνω σε οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της εφαρμογής πράσινων τεχνολογιών σε μικρής κλίμακας έργα υποδομής.