Prefecture of Korça Region

pref

Prefekti i Qarkut Korçë

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PREFEKTI I QARKUT KORÇË

Rajoni i Korçës ndodhet në pjesën jug-lindore të Shqipërisë, në kufi me Greqinë dhe FYROM. Ky rajon ka një sipërfaqe prej 1.752 km², e cila e bën rajonin e dytë më të madh në vend. Rajoni përfshin katër qytete; Bilisht, Ersekë, Pogradec dhe Korçë, qytet i cili është qëndra e rajonit. Sipas regjistrimit të fundit, popullsia e rajonit është 138.898 banorë,.

Qyteti i Korçës ndodhet 180 km larg kryeqytetit të Shqipërisë, Tirana, 70 km nga Ohri dhe 95 km nga Struga, në FYROM dhe 95 km nga Kostruri, Greqi. Rajoni ka katër pika doganore, atë të Prespës, Shën Naumit, Qafë Thanë (të gjitha në kufi me FYROM) dhe Doganën e Kapshticës (në kufi me Greqinë).

Rajoni është i famshëm për trashëgiminë e tij kulturore, për vlerat e tij agrikulturore, ekonomike dhe historike, për kuzhinën dhe vendet turistike. Atraksionet kryesore turisike të rajonit janë fshatrat e Dardhës, Voskopojës dhe Vithkuqit, të cilat ndodhet rreth 25 km nga qëndra e qytetit.

Rajoni ka gjithsej 66.680 ha ekosisteme pyjore dhe ujore të mbrojtura. Rajoni ka 79 monumente natyre dhe e gjithë zona nga Qafë Thana në Qafë Plloçë (Pogradec) është zonë e mbrojtur.

Prefekti i Qarkut Korcë është përfaqësuesi i Këshillit të Ministrave në rank qarku. Prefekti emërohet dhe shkarkohet nga Këshilli i Ministrave.

Prefekti kujdeset, ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet në nivel qarku të detyrimeve që këto institucione kanë për të garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shërbimin publik. Ai mbikqyr, kontrollon dhe bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qëndrore në nivel vendor, drejton veprimtarinë e strukturave administrative shtetërore, të cilat, me akte ligjore e nënligjore të veçanta, janë caktuar në varësinë e tij të drejtpërdrejtë.

Prefekti është i vetmi institucion administrativ që verifikon ligjshmërinë e akteve të miratuara nga organet e qeverisjes vendore në komuna, bashki e qark. Ai gjithashtu ushtron kontroll financiar mbi këto organe në mënyrën dhe limitet e përcaktuara me ligj.

Prefekti i Qarkut Korcë ka sektorët e mëposhtëm:

  • Sektori i Kompetencave Vendore, kujdeset dhe siguron që të gjitha institucionet shtetërore qëndrore plotësojnë sa më mirë të jetë e mundur detyrat e tyre në shërbim të njerëzve.
  • Sektori i Auditimit, ndihmon Njësitë e Qeverisjes Vendore të jenë ligjërisht përgjegjëse duke kontrolluar zbatimin e ligjeve dhe regullave. Ky sektor ndihmon në menaxhimin e sektoreve publikë, me qëllim arritjen e objektivave të tyre, duke përmirësuar sistemet e tyre dhe çdo njësi shërbimi.
  • Sektori i Financës dhe Shërbimeve të Brendshme, kujdeset për menaxhimin e mirë të buxhetit të brendshëm të institucionit, administrimin e vlerave monetare dhe regullores së brendshme. Ky sektor gjithashtu përpunon dosjen e dokumentave të çdo nënpunësi, me qëllim që të sigurojë funksionim sa më të mirë të administratës së Prefektit.
  • Sektori Juridik dhe i Kompetencave të Deleguara siguron, kontrollon dhe konfirmon zbatimin e ligjeve, me qëllim përmbushjen e misionit të Prefektit. Ky sektor ofron gjithashtu këshillim ligjor për të gjithë sektorët e tjerë.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Ο Περιφερειάρχης της Κορυτσάς

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ο Περιφερειάρχης της Κορυτσάς είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργικού Συμβουλίου της Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχης συντονίζει τις δράσεις των κεντρικών φορέων σε τοπικό επίπεδο. Ηγείται της δράσης των δομών της κρατικής διοίκησης, που του έχει άμεσα ανατεθεί μέσω νομικών πράξεων στον σχετικό τομέα. Συντονίζει ακόμη τη δράση των κεντρικών φορέων με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κοινότητες, δήμους και περιφέρειες.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
pref

Prefecture of Korça Region

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Korca Region

The Regional Unit of Korça is located in the south-eastern part of Albania, on the borders of Greece and FYROM. It has an area of 1.752 km², making it the second-largest region in Albania. Korca Region includes four cities; Bilisht, Erseke, Pogradec and Korca, which is its center. The population of the whole region is 138.898 habitants.

The city of Korca is approximately 180 km from Tirana, the capital city, 70 km from Ohrid and 95 km from Struga, FYROM and 95 km from Kostur in Greece. Korca Region has four customs: Custom of Prespa, Custom of Shen Naum, Custom of Qafe Thane (all borders to FYROM) and Custom of Kapshtica (border to Greece). The region is one of the most famous in Albania for its cultural heritage, agricultural, economic and historical values, gastronomy and tourism. The major natural tourist attractions in Korca Region are the villages of Dardha, Voskopoja and Vithkuq, which approximately are 25 km from the city.

The Region has 66.680 ha of woody and aquatic protected ecosystems. The region has 79 nature monuments and the total area from Qafe Thana to Qafe Plloce (located in Pogradec city) is a protected zone.

The Mission of The Prefect of Korca Region

The Prefect of Korça Region is the representative of the Council of Ministers for the region. The Prefect is appointed and dismissed by the Council of Ministers.
The Prefect coordinates the activities of the central institutions at the local level. He leads the activity of the state administration structures that has been directly assigned to him by legal, sub-legal and special acts in the relevant field. He coordinates the activity of the central institutions at the local level and the activity of the latter with the organs of local government in the communes, municipality and regions.
The Prefect also verifies the legality of the acts approved by the local government organs in the Communes, Municipality and Regions. He exercises final control over these organs, in compliance with legal provisions.

The Prefecture of Korça has the below sectors: 

  • Sector of Local Competences, which takes care and ensures that all central governmental institutions complete their tasks in serving as best as possible to the people.
  • The Audition Sector, which helps the Local Government Units to be legally responsible by estimating the implementation of the law and rules. It helps the management of public sectors in achieving their goals and objectives by improving their systems and each unit services. It also helps to minimize the risk of fraud and abusiveness.
  • The Finance and Internal Services Sector, which ensures an effective management of internal budget, the administration of monetary values and the execution of internal policy. This sector also processes each labour’s documentation in order to ensure the best performance of all Prefecture administration.
  • Legal Sector and Delegated Competence, which ensures, controls and confirms the implementation of laws in order to accomplish the mission of the Prefect. This sector, moreover, offers legal advice to all the other sectors.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.